NÜSA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kurulduğ u yı ldan bu güne kadar mutlu müş teriler için kaliteli hizmet sunmak amacı yla çı ktı ğ ı yolda, alanı nda uzman, genç ve dinamik ekibiyle birlikte, müş teri memnuniyetinden ödün vermeden ve teknolojiyi adı m adı m izleyerek, her zaman baş arı dan baş arı ya koş an firmamı z, sektörüne yenilikleri getiren, öncü adı mları atan firma olmuş tur.

Kazancı nı yatı rı ma dönüş türmeyi prensip edinen firmamı z, dünya standardı nda trendlerin takipçisi kalarak son teknoloji ürünlerinden oluş turduğ u altyapı sı ve yüksek verimli sistemleriyle her zaman kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmuş , bu ş ekilde mutlu müş terilerine verdiğ i önemi göstermiş tir. Dünyanı n önde gelen teknoloji firmaları yla yapı lan birlikteliklerle sürekli geliş im sağ lamı ş , en yeni teknolojiler, en verimli sistemler firmamı z müş terilerine sunulmuş tur...

Her geçen gün süren geliş imine paralel olarak, daha iyi, kesintisiz ve müş teri odaklı hizmeti sürekli tutmak için yeni çalı ş ma arkadaş ları ile ekibini geniş leten firmamı z, yetersiz kalan çalı ş ma alanı nı da yenileyerek çalı ş an motivasyonunun üst seviyelerde kalması nı sağ lamı ş tı r. Zaman zaman, firma çalı ş anları nı n geliş imini sürekli kı lmak amacı yla günümüz ihtiyaçları doğ rultusunda eğ itimler, seminerler, kurslar ve çeş itli etkinliklere katı lmaları na destek olunmaktadı r.

Kuruluş undan bu güne firmamı z ismini en iyiler arası nda tutan siz değ erli müş terilerimize teş ekkür ediyor, bu güne kadar olduğ u gibi bu günden sonra da sizlere en iyi ş ekilde hizmet etmek için hiçbir kı sı tlamaya gitmeden çalı ş ı yor, bu süreçte sizlerin de desteğ ini görmekten mutluluk duyuyoruz

 

Sektörler

ELEKTRİK EKİPMANLARI

  • Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektirikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç)
NÜSA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Telefon 0212 210 35 35
Blok B
Hat
KIRMIZI HAT
Kat 7-8-9
Dükkan No : 884
Giriş Yapılan Kat : 8
Adres Kodu 1605466570
E-Posta nusa@nusaelektrik.com
Web http://www.nusaelektrik.com
Mesaj Gönder Ürünler Kat Planı
1587 ziyaret edildi.
22.12.2014 tarihinde kayıt oldu.

Mesaj Gonder